Nabídka ekologických prací

Zajištění života ve stojatých a tekoucích vodách:
- provzdušňování vodních ploch při minimálních nákladech

Provoz vodovodu a kanalizací:
- kompletní dodávka a servis technologie
- vybudování vodního zdroje včetně veškeré technické dokumentace a povolovacích procesů
- servis a intenzifikace čistíren odpadních vod

Monitorovací systémy:
- automatické měřící stanice s dálkovým přenosem
- kontinuální sledování požadovaných parametrů a jejich záznam

Dekontaminace stripováním:
- znečištění chlorovanými, lehkými a středními uhlovodíky
- převedení znečišťující látky do vzdušné fáze
- zachycení na sorbent, jeho regenerace

Dekontaminace ventingem:
- vhodné především do horninového prostředí s dostatečnou propustností
- chlorované nebo ropné uhlovodíky
- těkavé látky,zachycení na sorbent
- katalytická oxidace (spalovna)

Sanace podzemních vod kontaminovaných ropnými uhlovodíky:
- znečištění průmyslových objektů (železnice, čerpací stanice,rafinerie apod.)
- gravitační odlučovače a tlakové filtry

Odstranění železa a manganu:
- regenerace důlních vod
- vysrážení železa a manganu
- reakční neutralizační nádrž

Stanovení hydrogeologických a hydrochemických parametrů čerpací zkoušky:
- čerpací zkoušky na parametry
- teplota, vodivost, pH, tlak
- odběr vzorků vody
- zpracování naměřených hodnot výpočetní technikou
- K-K (Knauss-Kalweit) metoda

Snižování hladiny podzemní vody:
- stavební odvodnění

Prodej, pronájem, servis:
- výroba, prodej, pronájem sanačních technologií i jednotlivých komponentů
- pronájem čerpací techniky